Stadgar för Flens Gymnastikförening

Dokumentlista

I tabellerna nedan finns länkar till nuvarande och framtida stadgar.

Våra stadgar som antogs 1992 finns där i två utföranden:

 1. Inskannade papperskopior.
 2. Renskrivna efter bästa förmåga.

RiksidrottsFörbundets mall med stadgar för idrottsföreningar finns också i flera varianter:

 1. Oredigerad PDF för komplettering.
 2. Anpassad för Flens GF med hänvisningar till våra stadgar från 1992.
 3. En version i PDF där RF utförligt kommenterar varje paragraf.

Lite blandat

 1. Jämförelse mellan nuvarande och framtida stadgar.
 2. Leffes kommentarer till nya stadgarna.

Men, hörru, måste jag verkligen gå igenom allt detta?

För att du skall slippa läsa igenom alla dokument kommer här ett förslag på hur du kan gå tillväga:
 1. Börja med RF:s mall för idrottsföreningar i dokument nummer 4. I mallen har hänvisningar till våra stadgar lagts till i högerkanten.
  Finns det något du vill ändra, lägga till eller ta bort? Berätta så tar vi upp det till diskussion.
   
 2. Om du vill jämföra mot våra nuvarande stadgar kan du titta i dokument nummer 2, som har kompletterats med hänvisningar till RF:s mall.
  Med båda dokumenten sida vid sida kan du med hjälp av färgkoder och paragrafnummer se vad som förändrats. Se dokument 6 nedan.
   
 3. Stämmer det som står i dokument nummer 2?
  Texten är en avskrift av dokument nummer 1 och tolkad enligt fotnoten på sida 2. Feltolkat? Jämför dokument 1 och 2 om du är osäker.
  Vi har haft en eller två stadgeändringar efter 1992, gällande antal medlemmar i styrelse och/eller valberedning.
   
 4. Om det är svårt att begripa vad varje paragraf i de nya stadgarna innebär finns det utförliga kommentarer i PDF-dokument nummer 5.
   
 5. Jämför dina åsikter med kommentarer i dokument nummer 7.
   

Länkar till nya och gamla stadgar

Klicka på önskat dokument i Länk-kolumnen för att titta på stadgarna.
För vissa webb-läsare visas PDF-filerna i en egen flik, för andra måste man ladda hem filen (nr 3 och 5).

Stadgar antagna 1992

Dok Länk Kommentar

1

Inskannade bilder Svårläst. Röriga, suddiga kopior

2

Färgkodad hänvisning Här är en avskrift av dokument 1 där varje rubrik med dess tillhörande paragrafer har fått en enhetlig bakgrundsfärg (som dokument nr 4 hänvisar till).
I högerkanten har varje paragraf även en färgad hänvisning till motsvarande paragraf i RiksidrottsFörbundets mall för stadgar från 2018

 

RiksidrottsFörbundets stadgemall från 2018

Dok Länk Kommentar

3

Mallen utan redigering. Original i PDF
Här får vi komplettera med antal personer i styrelsen, valberedningens sammansättning, skriva in vilken månad årsmöte skall ske och andra ändringar.

4

Färgkodad hänvisning PDF:en ovan omgjord till webbsida där varje paragraf har kompletterats med en färgad hänvisning till motsvarande paragraf i våra stadgar från 1992.

5

Med kommentarer Lång PDF med utförlig tolkning av mallen.
Här har RF lagt till massor med kommentarer till sin mall.
Av någon anledning har paragraferna en annan numrering, men de ligger i stort sett i samma ordning och har samma rubriknamn.

 

Nu blandar vi dokumenten

Dok Länk Kommentar

6

Sida vid sida. Se gamla och nya stadgarna med färgkodning sida vid sida.

7

Leffes kommentarer Några åsikter och påpekanden.

 

När stadgarna antagits på nästa årsmöte kommer endast dokument nr 3 (efter justering) finnas på denna sida tillsammans med nedanstående utdrag ur RF:s egna stadgar samt en länk till dokument nr 5.

 

Våra stadgar är vår "lagbok". Men på samma sätt som EU:s lagar står över Sveriges står även Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar över våra.

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. * Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden